st Franciscus

Wie was hij ?

 • Hij stichtte de orde van de Franciscanen, de kapucijnen met een pij en kap. 
 • Zij leven voor dienstbaarheid, eenvoud, nederigheid, armoede en onthechting aan macht, invloed en bezittingen.
 • Hij hielp armen, zieken en dieren.

Hij had een opmerkelijk contact met dieren.

Troepen vogels horen hem zwijgend aan. Zij laten zich strelen.
Een hongerige wolf terroriseert bewoners. Franciscus maakt hem tam.
Gevangen hazen en vissen die hij vrijlaat willen niet van hem weg. 

 

Ik had de vraag : wat is de oorsprong van ons bestaan ?

Ik zocht in boeken en vond het geloof.

Boek : De vergeefse roep om een zinvol bestaan

Psychiater V. Frankl schreef : “De patiënten zijn zonder meer bereid om hun seksueel leven tot in de intiemste, ja perverse details te bespreken.

Maar diezelfde mensen vertonen onmiddellijk inhibities zodra hun intiem religieus leven ter sprake gebracht wordt.”

Albert Einstein schreef : “Een antwoord gevonden hebben op de vraag naar de zin van het leven betekent : gelovig geworden zijn.”

Boek : Waarom moeten mensen lijden (1985) van Herwig Arts, jezuïet, docent godsdienstwetenschappen :

 • pg 7 : Het is opvallend dat iemands ‘wijze van zijn’ slechts groeit in de mate waarin die mens zich minder vastklampt aan zijn bezit. Zo kan hij zijn voetstuk verlaten om te zien waar het nu eigenlijk op aan komt in dit leven. In één woord : om op de andere toe te treden. Hij wordt slechts zichzelf door zijn relatie met de anderen (o.m. met de Goddelijke Andere).
 • pg 37 : Natuurlijke instincten hebben nood aan zelfbeheersing, zo niet komt het diepere in de mens nooit tot ontplooiing.
 • pg 61 : Creativiteit is uitgesloten in een wereld zonder leed. Mensen ontplooien zich slechts in een situatie waarin nog veel werk te verzetten valt. De creativiteit is een dijk die door de mens ontworpen wordt, omdat een stroom van lijden de akker van zijn leven voortdurend overspoelt. In een wereld waar lijden en kwaad niet meer zouden bestaan, zou de creativiteit meteen overbodig wezen.

De lijdende mens zoekt inzicht, raad en verklaring bij anderen. Het lijden is de meest vruchtbare bodem voor de groei van de mens naar zijn ware bestemming.

Boek : Als ’t kwaad goede mensen treft. Amerikaanse rabbijn H Kushner (1983)

Boek : Eindeloos bewustzijn van Dr Pim Van Lommel : een cardioloog onderzoekt de BDE’s.

Er zijn 2 onverklaarbare zaken tijdens de BDE :

 1. de mensen zagen zichzelf vanop grote afstand
 2. zij hadden dode mensen ontmoet waarvan zij niet wisten dat ze dood waren.

Boek : Dr Jan Hendrik van den Berg, gelovige wetenschapper, schreef : ‘Koude rillingen over de rug van Charles Darwin’.

‘Wat intuïtief ontworpen lijkt, is ook daadwerkelijk ontworpen, wat evolutiebiologen ook mogen beweren’.

Boek : Quantummechanica : de gedachte creëert de werkelijkheid.

Onze geest doet meer dan denken. De gedachte heeft invloed op de subatomische materie. 

Wetenschappelijke vaststelling :

Subatomische partikels kunnen in meer dan 1 plaats tegelijk zijn. Electronen en atoomkernen lijken gedurig in en uit het bestaan te springen. Dit geeft het idee dat gedachten een soort van fysisch effect hebben.

Volgens de quantummechanica bestaat niets op het subatomisch niveau totdat het is geobserveerd. Bij de observatie komt denken aan te pas. De actie van het observeren en er een gedachte aan te koppelen lijkt iets te fixeren, namelijk die bepaalde staat van realiteit. Ongeobserveerde partikels zijn golfbewegingen die waarschijnlijke toestanden voorstellen. Wanneer een waarnemer een meting maakt en het zijn gedachte aan dat partikel geeft, gaat het partikel zich vestigen in een van deze vele opties. Het brein heeft dus invloed op de materie.

Boek : Helend geloof in levenscrisissen. van Isidor Baumgartner.

Het kostte 1 euro. Ik vond er alle antwoorden in die ik nodig had. 

Religie

Pg 8 : Men kan enkel instemmen met de grondlegger van de psychanalyse Carl Gustav Jung :

“Van al mijn patiënten in hun tweede levenshelft, dat wil zeggen : boven de 35, was er niet één wiens probleem in laatste instantie niet neerkwam op het vinden van een religieuze levensbeschouwing … En geen van hen werd werkelijk genezen die niet deze religieuze levensbeschouwing hervond.”

Genade

Pg 24 : Hij ervaart dat zelfs de grootste inspanning het tekort aan bemind-worden, dat volgens de psychoanalyse voortvloeit uit traumatische verlies-en scheidingservaringen in de vroege kinderjaren, niet kan compenseren. In theologische termen zouden we kunnen zeggen dat de depressieve mens de echte ervaring van genade mist. Hij zou een huis van genade moeten hebben waarin hij niet onderworpen is aan de wet van het presteren, en waar hij iets kan ervaren van de onvoorwaardelijke toezegging aan alle mensenkinderen : ‘Jij ben mijn liefste zoon, jij ben een man naar mijn hart’ (Mc 1,11).

Onvoorwaardelijke liefde

Pg 25 : De primaire ervaring, geliefd te zijn, voorkomt de angst om te mislukken en het gevoel van minderwaardigheid.

Kettingreactie

Pg 26 : Volgens Alice Miller (Het drama van het begaafde kind) lopen ouders en opvoeders voortdurend gevaar zich onbewust te wreken op de kinderen voor wat henzelf is overkomen. Zij vieren op het kind krenkingen bot die nooit werden toegegeven, woede en drift die men vroeger niet mocht uiten. Het kind zal op zijn beurt de krenking doorgeven aan de eigen kinderen.

Partnerrelatie

Pg 29 : Men hoopt door de ander bemind te worden zoals men had bemind moeten worden door vader en moeder.

Bemin je vijand (ook diegene die je bent tot jezelf)

Pg 139 : Om zichzelf te kunnen aanvaarden, zegt Carl Gustav Jung, moet men zijn eigen schaduw kunnen aanvaarden. Het is een oproep die in de lijn ligt van de liefde tot de vijand. De schaduwzijden die men niet aanvaardt, worden geprojecteerd op de medemensen. … Het minderwaardige in de eigen persoon wordt des te heftiger en agressiever bestreden in anderen.

Genade

Ik heb een gelovige prediker-vriend die zijn verhaal altijd met veel bewegingen tot kleur brengt :

  • ‘Als ik gepredikt heb, dan overlaadt God me met pakken genade.’ Bij het woord ‘pakken’ maakte hij met beide armen een beweging waar hij met enorme pakken leek te werpen.
  • ‘God neemt alles van je weg wat je niet nodig hebt en geeft je enkel wat je gelukkig maakt.’ Bij het woord ‘alles’ maaide hij met de arm een ingebeelde last weg.
  • ‘Als ik ’s morgens gebeden heb, dan verloopt mijn dag rustig en probleemloos.’ Hij leek met de vingers een piano te bespelen.